موسیقی درمانی

20 مرداد, 1396

موسیقی درمانی و بازتوانی شناختی

  در طی چند ساله اخیر یافته های مطالعات موسیقی درمانی نورولوژیک پا به عرصه مداخلات و بازتوانی های مختلف از جمله بازتوانی شناختی گذاشته است. […]
24 اسفند, 1395

سلسله نشست های هنردرمانی

سرفصل های نشست موسیقی درمانی و کودکان درخودمانده: درخودماندگی و جنبه های مختلف آن درخودماندگی و یکپارچگی حسی موسیقی درمانی و سازگاری کارکردی آشنایی با سیستم […]
12 شهریور, 1394
کارگاه موسیقی درمانی | روانشناسی دات کام | روانشناسی برای همه

کارگاه موسیقی درمانی

کارگاه موسیقی درمانی | روانشناسی دات کام | روانشناسی برای همه
26 خرداد, 1394
قصه درمانی چیست؟

کتاب شعر کودکانه

دانلود کتاب شعر کودکانه | روانشناسی دات کام
30 بهمن, 1393

چرا بعضی ترانه ها در ذهن ما پخش میشوند

چرا گاهی اوقات بعضی ترانه ها مدام در ذهن ما پخش میشوند؟ | روانشناسی دات کام
7 دی, 1393
موسیقی درمانی برای اختلالات نورولوژیک(NMT)

موسیقی درمانی برای اختلالات نورولوژیک(NMT)

موسیقی درمانی برای اختلالات نورولوژیک(NMT) | روانشناسی دات کام
22 مهر, 1393
موسیقی-درمانی

موسیقی درمانی چیست

موسیقی درمانی | روانشناسی دات کام